02.10.2023

Ogłoszenie przetargu

Sprzedaż i odbiór wycofanego z użytkowania środka trwałego pn. samochód Skoda Octavia II kombi. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie sprzedającego w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 26 a – sekretariat w godzinach od 8:30 do 15:00, za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub kuriera (decyduje data i godzina doręczenia Sprzedającemu) w terminie do 13.10.2023 r. do godziny 15:00. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone pod inny adres niż wskazany powyżej.

W interesie oferenta jest, aby koperta z ofertą zabezpieczona była w sposób gwarantujący jej poufność oraz nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem:

  • Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A, ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław,
    Dział Logistyki i Majątku,
    Przetarg numer IL/MS/04/2023
    „Sprzedaż i odbiór wycofanego z użytkowania środka trwałego pn. Skoda Octavia II kombi”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 26 a  w dniu 16.10.2023 r. o godzinie 10:00 podczas posiedzenia Komisji Przetargowej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Sprzedającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą: 90 dni od dnia otwarcia ofert.