o firmie

Systemy zarządzania

Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. to firma z wieloletnią tradycją i uznaniem na rynku. Jakość dla naszej firmy jest sprawą najważniejszą. Cenimy sobie zadowolenie obecnych, jak i przyszłych klientów. Odzwierciedleniem działań jakościowych jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001.

​Zakres systemu jest szczególnie ukierunkowany na produkcję solanki przemysłowej, konfekcjonowanie soli oraz podziemne magazynowanie ropy i paliw. Wieloletnia praktyka wskazuje, że znacznie wzrosła jakość naszych wyrobów. Dzięki zaangażowaniu naszej załogi, w kształtowaniu jakości, osiągamy wyznaczone cele, a to przekłada się na zadowolenie naszych klientów.

Środowisko naturalne, to dla naszej firmy również zagadnienie bardzo cenione i uświadomione. Spełniając wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska oraz wprowadzając nowoczesne technologie firma przyczyniła się do znacznej poprawy otaczającego nas środowiska poprzez redukcję odpadów, kosztów energii oraz opłat korzystania ze środowiska. Potwierdzeniem jest spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 i utrzymanie Certyfikatu, potwierdzającego zgodność działań z wymaganiami tej normy. Skuteczne zarządzanie środowiskowe osiągamy poprzez profesjonalne szkolenia, które ułatwiają zidentyfikowanie zagrożeń i szybką reakcję na awarie oraz wzrost świadomości ekologicznej. Mając na uwadze dobro naszych klientów nie możemy dopuścić do jakichkolwiek zaniedbań w tym zakresie, dlatego aspekty środowiskowe są na bieżąco monitorowane. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie na rzecz ochrony środowiska oraz spełnienie wymagań społeczno-ekonomicznych.

W Solino S.A. obowiązuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg standardu Food Safety System Certyfication 22000. Głównym zadaniem Systemu jest eliminacja zagrożeń dla zdrowia Konsumenta. Jest to narzędzie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konfekcjonowanej przez spółkę soli spożywczej. Przyznanie Certyfikatu potwierdza, że proces konfekcjonowania soli i procedury związane z jakością i bezpieczeństwem żywności są pod pełną kontrolą.

Głównym celem wdrożonego w spółce Systemu Zarządzania BHP jest skuteczne wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego. W swojej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania spółka deklaruje dążenie do stałej poprawy stanu BHP, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań normy PN-N 45001.

Wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ma zapewnić spółce właściwy poziom ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, utratą, zniszczeniem lub zatajeniem informacji. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Funkcjonujące w firmie systemy znacznie usprawniły jej organizację i zarządzanie.

Solino S.A. mając świadomość potrzeby globalnej poprawy stanu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, przystąpiły do międzynarodowego Programu "Odpowiedzialność i Troska" (Responsible Care) i otrzymały Świadectwo Realizatora Programu.

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., jako jedni z partnerów biznesowych firmy Nestlé, postępują zgodnie z Kodeksem Dostawców Nestlé.

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ORLEN,  prowadząc działalność w zakresie podziemnego magazynowania ropy naftowej i paliw, wydobycia solanki przemysłowej oraz przetwarzania soli i realizując działania w oparciu o normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2022, standard FSSC 22000, na który składają się wymagania normy ISO 22000:2018; specyfikacja techniczna ISO/TS 220002-1:2009 oraz dodatkowe wymagania FSSC 22000 deklarują:

 • dostarczanie swoim Klientom wyrobów i usług najwyższej jakości, bezpiecznych dla życia i zdrowia konsumentów,
 • zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzkie,
 • dbałość o podniesienie standardów bhp oraz doskonalenie metod rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • konsultacje i współudział pracowników i ich przedstawicieli przy wdrażaniu rozwiązań w Systemie Zarządzania BHP,
 • właściwą ochronę przetwarzanych informacji ze względu na ich atrybuty poufności, integralności oraz dostępności w oparciu o najlepsze funkcjonujące standardy i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa informacji,
 •  osiąganie zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz przestrzeganie innych podpisanych przez Solino S.A. zobowiązań.

Spółka dąży do postawionych sobie celów poprzez:

 • zwiększenie zdolności operacyjnej i poprawianie kluczowych wskaźników efektywnościowych w realizowanych procesach oraz podejmowanie skutecznych działań doskonalących,
 • podejmowanie działań identyfikujących i eliminujących potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego soli,
 • systematyczne uzupełnianie wiedzy w zakresie realizowanych procesów,
 • monitorowanie zmian i zapewnienie ciągłości działań w realizowanych procesach,
 • zapewnienie podnoszenia kwalifikacji pracowników, rozwijanie świadomości oraz promowanie postaw zwiększających zaangażowanie w działaniach na rzecz spełnienia oczekiwań Klientów, ochrony środowiska, poprawy warunków pracy, kultury BHP, bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 • współpracę z wykonawcami i dostawcami posiadającymi wskazane przez spółkę kompetencje oraz spełniającymi określone standardy dotyczące ochrony środowiska, bhp, ppoż., bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa procesowego,
 • dobór dostawców dla zapewnienia ciągłości dostaw surowców i usług,
 • poszukiwanie nowych kierunków rozwoju,
 • podejmowanie działań uwzględniających potrzeby Klientów,
 • kontynuację działań mających na celu ciągłe doskonalenie zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w spółce,
 • realizację dobrych praktyk Programu Responsible Care.

Polityka została wdrożona i zakomunikowana wszystkim pracownikom spółki.                                                   

W godzinach otwarcia biura

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży

tel.: +48 24 28 67 457
kom.: +48 665 896 739

Kierownik Oddziału Produkcji Soli

tel.: +48 24 25 69 957
kom.: +48 609 093 271
 

Kierownik Działu Kontroli Jakości

tel.: +48 24 25 69 764
kom.: +48 607501 677

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

tel.: +48 24 25 69 785
kom.: +48 661 781 641
 

Specjalista ds. Komunikacji

tel.: +48 24 25 69 522
kom.: + 48 609 609 719

Poza godzinami otwarcia biura (24h/24h - 7/7)

Kierownik Oddziału Produkcji Soli

kom.: +48 609 093 271
 

Specjalista ds. Komunikacji

kom.: + 48 609 609 719