11.07.2023

Ogłoszenie przydziału akcji subskrybentowi, w ramach przeprowadzonej przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu subskrypcji zamkniętej nowych, zwykłych akcji imiennych serii D

Zarząd spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” Spółką Akcyjną z siedzibą w Inowrocławiu,  przy ul. Św. Ducha 26a, 88 – 100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045258, posiadająca NIP o numerze 556-080-06-84 oraz kapitał zakładowy w wysokości 19 862 100,00 zł  (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych), wpłacony w całości, BDO: 000016227 (dalej: „Spółka”):

1. w związku z podjęciem w dniu 15 maja 2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowego akcjonariusza Spółki) w drodze emisji  1 100 000  (słownie: jeden milion sto tysięcy) nowych akcji zwykłych, imiennych oznaczonych jako seria D,

oraz

2. działając na podstawie art. 439 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Uchwałę Zarządu Spółki  nr XI/4/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku  w sprawie przydziału akcji serii D subskrybentowi Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN Spójka Akcyjna z siedzibą w Płocku:

informuje o przydziale nowych akcji zwykłych, imiennych serii D następującemu Subskrybentowi:

I.  Subskrybent, któremu przyznano wyżej wymienione akcje: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, od dnia 3 lipca 2023r występujący pod firmą ORLEN Spółka Akcyjna.

II.  Adres Subskrybenta:  Ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

III. Dane Subskrybenta:  spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP:774-00-01-454, REGON: 610188201, BDO: 000007103, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 451 177 561,25 zł (słownie: miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25/100), wpłacony w całości.

IV. Liczba  przyznanych akcji:  1 100 000  (słownie: jeden milion sto tysięcy).

V. Rodzaj przyznanych akcji: akcje zwykłe, imienne serii D, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i cenie emisyjnej równej 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) za każdą akcję.